isajas5253

Izajáš 52. a 53. kapitola:


13 Vida, jak zdárný bude můj služebník, povstane, vzchopí se a povznese,
14 mnozí se ho zhrozili, jak byl znetvořen, až nepodoben člověku, jaký to
nelidský zjev,
15 zděsí se ho mnohé národy a králové úlekem umlknou, neboť to, o čem nebyli
zpraveni, uviděli, a o čem neslyšeli, to naznali.
1 Ten, který spolehl na jeho poselství a jemuž se stal posilou Nejvyšší,
2 vyrašil na povrch jako výhonek, jako ratolest ze suché země, byl nevzhledný a
šeredný, když jsme na něj popatřili, vypadal divně a vůbec se nám nelíbil,
3 vyvrhel, potupa lidí, muž bolestí, snášející nemoci, jen od něj odvrátit tvář,
vůbec jsme si ho, vyvrhele, nevšímali.
4 Jenže on nesl naše nemoci, za nás trpěl bolestmi, my měli za to, že Bohem je
stíhán, ztlučen a ztýrán,
5 a on, zneuctěný pro naše zlotřilosti, zdeptaný našimi hříchy, ztrestaný pro naši
spásu, skrze svou zraněnost nás uzdravuje,
6 my všichni jsme zbloudili jako ovce, jeden každý jsme sešli z cesty a Nejvyšší
v něm zasáhl náš společný hřích.
7 Sevřen a zkroušen neotevřel ústa, jako když berana na jatky vedou, jako když
při stříži ovce oněmí, neotevřel ústa,
8 byl podroben násilí a soudu, v budoucnu sotvakdo na něj pomyslí, vyvržen ze
země živých, utracen pro zlotřilost svého lidu,
9 připadl mu hrob se zločinci a děsuplnost smrti, ač nikomu neublížil a jeho ústa
byla prosta klamu.
10 Jestliže ho Nejvyšší nechal zdeptat a umořit, pak jeho duše přinesla oběť
smíření, uvidí setbu, dojde plných dnů a záměr Nejvyššího přivede k cíli,
11 spatří, jak vynaložení jeho duše přináší užitek, mnozí budou ospravedlněni
poznáním mého spravedlivého služebníka, jenž na sebe bere jejich hříchy,
12 mnohé skrze něj obdaruji, s četnými bude sdílet odměnu, protože obnažil svou
duši až k smrti, mezi lotry se počítal, sňal z mnohých zlo, lotrům se vydává.
.

přeložil Petr Pazdera Payne